Digital transformasjon

I en stadig mer digitalisert verden har evnen til å ta i bruk nye teknologier blitt helt avgjørende for å overleve. Dette gjelder spesielt for bedrifter, både store og små.

I denne artikkelen utforsker vi de aller mest aktuelle problemstillingene knyttet til digital transformasjon, f.eks.:

 • Hvorfor er det så viktig?Årsaker, samt risiko og fordeler.
 • Hvordan legge en god digital strategi. Definisjon av mål.
 • Utfordringer knyttet til prosessen. Hvordan du kommer i gang, lager et veikart og måler resultater.
 • Hvem kan og bør en lene seg på? Hvor finner en nødvendig kompetanse?

Introduksjon

På den ene siden effektiviserer digital transformasjon forretningsoperasjoner. Det forbedrer produktiviteten, oppgraderer brukeropplevelsen og sparer kostnader. De som ikke holder tritt med slike førsteklasses tjenester, er dømt til å mislykkes.

På den andre siden åpner det for nye inntektsmuligheter. Det overhaler også måten bedrifter tilbyr verdi til kundene sine på. Bedrifter som blir liggende etter, opplever dermed at de blir stadig mer utklasset. Klokken for digital utvikling tikker. Og den stopper ikke for noen.

 

Hva er digital transformasjon?

Digital transformasjon er en følge av digitalisering og defineres som bruken av digital teknologi til å endre interne prosesser, kulturen og brukeropplevelsen i det nye forretningsmodeller introduseres. Dette for å tilpasse bedrifter til markeds- og forretningskravene i den digitale tidsalderen.

 

Hva er forskjellen mellom digitalisering og digital transformasjon?

I bedriftssammenheng er digitalisering rettet mot enkeltprosesser. Automatisering av faktureringsprosessen, for eksempel, er digitalisering. En slik endring har følger for måten forretninger gjøres på. Nærmere bestemt gjør den ting enklere for personalet. Den har imidlertid ikke følger for hele virksomheten.

Hvis den samme bedriften digitaliserer flere andre aspekter av driften sin, resulterer det i en ny virksomhet. Sannsynligvis mer kostnadseffektiv, med førsteklasses brukeropplevelser og mye raskere tjenester. En slik bedrift er digitalt transformert.

Etter hvert når digitaliseringen har gått langt nok, åpner den opp for helt nye muligheter/inntektsstrømmer for bedriften. Før eller siden kan driften ta en helt annen kurs enn før den digitale transformasjonen.

La oss se på et eksempel som illustrerer forskjellen mellom digitisering, digitalisering og digital transformasjon.

Eksempel på digitisering

Si at du eier en stor samling av VHS-filmer, som du bestemmer deg for å overføre til et digitalt format (.avi, .mp4 osv.). Nå har du digitisert samlingen din.

Eksempel på digitalisering

Du fortsetter den digitale reisen og kjøper en smart-TV. Du overfører samlingen din til USB-pinner og ser nå kun på filmene dine på den nye TV-en. Du har digitalisert måten du får glede av filmsamlingen din på.

Eksempel på digital transformasjon

Gjennom smart-TV-en oppdager du en strømmetjeneste. Denne tjenesten gir deg tilgang til alle filmene i samlingen din og enda flere. Snart ender du opp med å kun bruke denne tjenesten som underholdningskilde. Gjennom den blir du hektet på videoblogger og spill. Underholdningsbehovene dine har nå blitt digitalt transformert.

Hvorfor digital transformasjon er viktig i næringslivet

Grunnene til å begi seg ut på digital transformasjon varierer fra en bedrift til den neste. En fellesnevner er imidlertid at det er helt nødvendig for å sikre at alle bedrifter fortsetter å overleve.

Endring er det eneste konstante i næringslivet. Enhver bedrift må utvikle seg for å overleve. Utvikling leder til mer effektive prosesser og nye måter å tjene kundene på. Dette behovet for kontinuerlig utvikling er grunnen til at de fleste bedrifter tyr til digital transformasjon. De gjør det ikke for å være moteriktige eller fordi det er spennende. De utfører denne dyre og risikable operasjonen fordi de mener det er nødvendig for å overleve.

Behovet for konstant utvikling blir enda mer presserende og akutt etter hvert som utviklingen går i et stadig større tempo. Vanguard CIO John T. Marcante oppgir at amerikanske selskaper som i 1958 var en del av S&P 500-indeksen, ble værende der i gjennomsnittlig 61 år. I 2011 er gjennomsnittet 18 år. Nå til dags gjennomgås selskapene i indeksen annenhver uke.

Digital transformasjon er en langsiktig investering. Stadig flere ledere erkjenner dette og ser på det som en mulighet fremfor et hinder.

Det finnes i grunn kun tre valg næringslivsledere kan ta:

 • bli liggende etter
 • holde tritt med endringene
 • fremstå som en leder

 

Grunner til digital transformasjon

Ifølge Salesforce finnes det en rekke grunner til digital transformasjon i næringslivet.

 • Vekst og skalering er to av de viktigste faktorene. Omstrukturering av virksomheten med dette som mål er en av de fremste drivkreftene for digital transformasjon.
 • Reell kundedeltakelse. I den digitale tidsalderen er det vanskelig å holde på kundenes oppmerksomhet særlig lenge. Forbrukerne er også mer velinformerte og krevende. Bedrifter må imøtegå disse nye behovene.
 • Måten digital transformasjon former markedskreftene på. Eksisterende markeder trues av nye, smidige konkurrenter. Samtidig har digital transformasjon skapt nye bransjer.
 • Integrasjonen av nye teknologier. Internett, sosiale medier og mobiltelefonen har alle hatt en enorm innvirkning på markedene. Maskinlæring, blokkjeder og tingenes internett kommer sannsynligvis til å ha en lignende effekt.
 • Endrer kulturen i bedriften. Som eksemplene fra scrive.com viser, er en kulturendring gjennom digitalisering ofte et betydelig fremskritt.
 • Sikrer bedriftens fremtidige konkurransedyktighet. Mange ledere kaller det «fremtidssikring» av bedriften. Digital transformasjon er som sagt en langsiktig investering. Hvis det gjøres riktig, gir det bedriften et konkurransefortrinn i fremtiden.
 • Reduserer driftskompleksitet og forbedrer prosesser. Dette er den mest direkte og umiddelbare fordelen av digital transformasjon for bedrifter.
 • Digitaliseringen av alle aspekter av livet tvinger frem digital transformasjon på bedriftsnivå. Verden som helhet og økonomien blir stadig mer digitalisert. Bedrifter som nekter å tilpasse seg, kommer ikke til å passe inn i morgendagens økonomi. Mange av verdens ledende økonomier ledes allerede an av digitale bedrifter.

 

Risikoer og fordeler ved digital transformasjon

Fordelene ved digital transformasjon veier definitivt opp for risikoene. Hovedrisikoene er knyttet til å bli hengende etter.

Her er noen av fordelene:

 • Forbedrer brukeropplevelsen, blant annet ved å tilby en personlig tilpasset opplevelse med relevans i hverdagen
 • Sikrer skalerbarhet av prosesser
 • Eliminerer ineffektivitet, mer tilfredse ansatte som blir lenger i bedriften
 • Sikrer en kortsiktig konkurransefordel
 • Forenkler integreringen av teknologi
 • Effektiviserer hele virksomheten
 • Sikrer fleksibilitet for fremtidige teknologioppdateringer, da teknologien kommer til å fortsette å utvikle seg i stadig større tempo

Å gå glipp av disse fordelene er i seg selv en stor risiko.

 • Å gå glipp av digital transformasjon betyr å bli liggende etter. Det er en kostbar feil. Fra bedriftens perspektiv er det til og med fatalt.
 • Det kommer til å bli stadig mer kostbart å opprettholde eldre prosesser. Slike systemer kan ikke skaleres og er mindre effektive. Og veldig snart kommer de til å være inkompatible med alt annet der ute.
 • Vilkårlig digital transformasjon kommer sannsynligvis til å være mislykket. Det er definitivt også en risiko å bruke masse penger på noe som ikke gir avkastning.

 

Transformasjon krever en digital strategi

Når du skal fastsette en digital strategi for å transformere dine eksisterende prosesser, bør du vurdere følgende:

 • Dine mål for den digitale transformasjonen – sørg for å vite hvor du vil hen
 • Hvordan du ideelt sett ønsker å kombinere teknologi med virksomheten
 • Teknologiene som skal utgjøre ryggraden i bedriftens digitale transformasjon
 • Diverse tendenser og trender i og utenfor bransjen
 • Risikoene bedriftens ledelse er villig til å påta seg før, under og etter den digitale transformasjonen
 • Følgene den digitale transformasjonen sannsynligvis vil få for kundeopplevelsen du tilbyr

Lag et veikart basert på de ovenstående og definer det i detalj. Tidslinjen, forventninger, roller, ansvarsområder og målinger kan brukes som pekepinner på suksess.

 

Hva er målet med digital transformasjon?

Hovedmålet er å generere verdi. Målet oppnås ved å forbedre forretningsprosesser, brukeropplevelsen og kostnadseffektiviteten.

Ifølge 2000 næringslivsledere som svarte på en undersøkelse av cognizant.com, skaper digital transformasjon hovedsakelig verdi på følgende fem måter:

 • Fører til raskere inntektsvekst
 • Raskere markedslansering
 • Øker produktiviteten på individuelt ansattnivå
 • Gjør det lettere å skaffe seg og holde på kunder
 • Forbedrer konkurransedyktigheten

 

Hvordan komme i gang?

Det første skrittet på reisen mot digital transformasjon er å erkjenne at du må handle.

De fleste bedriftsledere antar at de ligger langt bak konkurrentene i så måte. Men ikke fortvil: Det er aldri for sent å gjøre det rette.

Og oppfatningen om at bedriften din ligger etter, stemmer sannsynligvis ikke. Medias overdrevne fokus på ledende aktører fremmer slike vrangforestillinger.

 

Veikart –
hvordan arter en typisk reise seg?

Typisk består denne reisen av tre hovedstadier.

 • Definisjon av verdier
 • Lansering og akselerasjon
 • Oppskalering

Verdidefinisjonsstadiet inkluderer det første trinnet, slik som å sikre støtte fra ledelsen, investering og målsetting. Uten støtte fra toppledelsen er det umulig å legge ut på reisen mot digital transformasjon. Midler må investeres i innsatsen.

På lanserings- og akselerasjonsstadiet blir digital kultur introdusert og tilrettelagt for. Dette er stadiet for fyrtårnprosjekter og utnevnelsen av team. Det er helt avgjørende at fyrtårnprosjektet lykkes. Du bør be om hjelp fra en spesialist, som Scrive, på dette stadiet. Fyrtårnprosjekter gir inspirasjon til oppfølgingsstadiene av reisen mot digital transformasjon.

Skaleringsstadiet handler om å ta i bruk den nye modellen og bygge opp kapasiteten. På dette stadiet må personalkompetansen styrkes. Bedriftsledere må forstå den strategiske verdien av IT.

 

Rammeverk for digital transformasjon

Digital transformasjon kan bety ulike ting for ulike bedrifter. Men det finnes noen fellesnevnere som oppsummeres av disse grunnpilarene:

 • Integreringen av digitale teknologier
 • Brukeropplevelse
 • Problemer relatert til arbeidsstyrken
 • Forbedring av smidighet i driften
 • Endring av bedriftskulturen

 

Roller under digital transformasjon

Ifølge enterprisersproject.com er det fire hovedroller:

 • Kontaktformidlere. Personer som kan forbinde IT-avdelingen med resten av organisasjonen.
 • Utfordrere. De som vurderer prosessen kritisk og påser at målene faktisk nås.
 • Pådrivere for smidighet. Disse personene tilpasser seg ikke bare raskt, men er også gode til å hjelpe andre med å tilpasse seg endringer.
 • Navigatører. De som viser vei. Konsulenter og byråer med den nødvendige faglige tyngden.

 

Hvor bør en starte?

Prosessen bør alltid begynne med å sette seg et mål. Det er også helt avgjørende å sikre seg støtte fra ledelsen.

Bortsett fra det kan virksomheter velge å gi full gass mot transformasjonsprosessen, eller ta et skritt av gangen.

Valget av Scrives eSign-løsning er én av de mer gradvise måtene å nærme seg den digitale transformasjonen på. Med eSign kan brukerne administrere alle behovene sine for esignatur på ett sted. Integreringen krever nesten ingen innsats.

 

Investeringsavkastning og nøkkeltallsindikatorer

Det er ikke enkelt å rettferdiggjøre kostnadene til digital transformasjon gjennom investeringsavkastning. Ifølge en undersøkelse utført av prophet.com, syntes 69 prosent av ledere for digital strategi at det var vanskelig.

Men med hjelp av riktige nøkkeltallsindikatorer (KPI-er) kan du måle suksessen av den digitale transformasjonen.

Noen KPI-er du bør vurdere i denne sammenhengen er:

 • Salg, inntekter
 • Kundeakkvisisjon
 • Kundebevaring
 • Kundeopplevelse
 • Kundelojalitet
 • Tid til markedet
 • Bruk av samarbeidsverktøyet
 • Implementeringstid for nytt system
 • Antallet ideer
 • Budsjett for innovasjoner

 

Digital transformasjon i skala

Den viktigste drivkraften for digital transformasjon, nemlig behovet for vekst, er det som gjør skalering nødvendig. Vekst kan ikke forekomme uten ordentlig skalering av digitale teknologier i en organisasjon.

Når det handler om skalering, har nyetableringer og små bedrifter en betydelig fordel: De har ikke eldre systemer å fase ut. Fra deres perspektiv handler skalering om ressurser. Digitale teknologier gir masser av muligheter i så måte.

Slike bedrifter kan utvide HR-avdelingen sin gjennom administrerte tjenester. De kan få dekket databehandlingsbehov via skyen, og de kan øke produktiviteten gjennom automatisering.

Store organisasjoner må fokusere på effektivitet. For slike selskaper er prosessen mye mer transformerende, da de sannsynligvis har eldre systemer og teknologier å erstatte.

 

Hvordan unngå vanlige fallgruver?

Digital transformasjon kan være en utfordrende, intrikat og kostbar prosess. Det er enkelt å trå feil. De fleste av utfordringene bedrifter støter på, er en følge av uriktig utførelse. Disse fallgruvene inkluderer:

 • Å ikke sette seg et tydelig og realistisk mål
 • Å ikke ha rett lederskap
 • Å ikke fokusere på kundeopplevelsen
 • Ineffektiv intern kommunikasjon
 • Å ikke ha riktig strategi og veiledning

 

Byrå for digital transformasjon –
vi er her for å hjelpe

Riktig rådgivning kan være til hjelp ved alle problemene ovenfor, og flere til. Scrive tilbyr enestående tjenester i forbindelse med dette. Delen med kundeeksempler tegner et nøyaktig bilde av hva de kan bidra med.

De tilbyr ikke bare løsninger. De fokuserer også på å gjøre integrasjonen og innføringen så smertefri som mulig.

KOM I GANG MED ESIGNATURER!

Prøv det eller les mer

Registrer deg for en gratis Scrive-konto for esignering eller kontakt salgsavdelingen.