Digital signatur vs elektronisk:
Är det någon skillnad?

Det är det definitivt! Ändå används de två termerna ofta som om de vore samma sak. Och för att öka förvirringen gör vissa språk ingen skillnad på termerna. Att förstå skillnaden är mycket viktigt för att ställa rätt frågor om den juridiska giltigheten av avtal som undertecknats elektroniskt, inklusive rätt frågor kring integriteten i dokumenten.

Det är lätt att förväxla de två termerna

Det är väldigt lätt att förväxla digital signatur och elektronisk signatur. I den här guiden kommer vi att gå igenom skillnaderna mellan digitala och elektroniska signaturer för att hjälpa till att klargöra saken. Du kommer lära dig de viktigaste funktionerna i varje term, exempel på vad de omfattar och hur de kan tillämpas. Framförallt lär du dig att be e-signeringsleverantörer att vara specifika kring vad deras tjänster inkluderar.

Vad är en digital signatur?

En digital signatur, även kallat “försegling av ett dokument”, är inte en underskrift i juridisk mening. Det handlar snarare om dokumentintegritet, vilket innebär att i händelse av en tvist kan du bevisa att: (1) ingen har ändrat originaldokumentet, och (2) dokumentet du presenterar är inte en förfalskning. Det är som ett fingeravtryck som är unikt för det dokumentet. Precis som med våra egna mänskliga fingeravtryck är det omöjligt för något annat dokument att ha det samma digitala signatur.

En digital signatur är inte:

 • en metod för att kryptera dokument
 • en metod för att säkert arkivera dina dokument

Vad är en elektronisk signatur?

En elektronisk signatur är en metod för att ingå ett juridiskt avtal i en digital miljö. Tänk på det som den digitala motsvarigheten till att signera med ditt namn på ett pappersdokument, till exempel ett försäljningskontrakt. En person som undertecknar ett avtal skapar en elektronisk signatur när de signerar ett elektroniskt dokument genom att klicka på en knapp eller rita sin signatur med en mus, pekplatta eller någon annan inmatningsenhet.

En elektronisk signatur enligt eIDAS-förordningen definieras som “data i elektronisk form som är kopplad till eller logiskt associerad med andra data i elektronisk form och som används av undertecknaren för att signera”.

I amerikansk federal lagstiftning definieras en elektronisk signatur som: “ett elektroniskt ljud, en symbol eller en process kopplad till eller logiskt associerad med en post och utförd eller godkänd av en person med avsikt att underteckna posten.”(som anges i e-signeringslagen från juni 2000.)

Typer av elektroniska signaturer och avtal

Det finns olika metoder för avtal, samtycke och bekräftelse i en digital miljö, inklusive:

 • klicka på en knapp för att godkänna text på skärmen, till exempel villkor
 • klicka och/eller rita din signatur för att signera ett elektroniskt dokument
 • göra en ljud- eller videoinspelning av en verbal kvittering
 • verifiera din identitet med hjälp av elektronisk identifiering (eID)

Alla dessa kommer inte att betraktas som en elektronisk signatur, och vilken metod som ska användas beror på situationen. Eftersom den rättsliga effekten av dessa metoder kan variera kraftigt, avgör faktorer som implementeringskostnader, användarvänlighet (kundupplevelse), lagstiftning, företagspolicyer och bedömd affärsrisk vanligtvis vilken man ska använda i olika situationer.

Även i kategorin elektronisk signatur finns det olika nivåer, och vilken nivå som är lämplig för en given situation beror på samma faktorer som nämnts ovan. Dessa nivåer förklaras ytterligare i Scrive Trust Center.

Vad gör en elektronisk signatur juridiskt bindande?

För att överensstämma med global avtalsrätt måste en signatur, vare sig den är elektronisk eller på papper, uppfylla tre nyckelkrav. Om någon ifrågasätter giltigheten av ett undertecknat dokument måste du kunna bevisa: undertecknande partens avsikt att ingå ett bindande avtal, undertecknande partens identitet och dokumentets integritet, det vill säga att det inte har ändrats.

Detta tredje krav, dokumentintegritet, är anledningen till att du behöver en digital signatur.

Dokumentintegritet

För både pappers och digitala dokument är integritetsskydd ett viktigt krav. Du kan behålla ett pappersoriginal, men vem som helst kan enkelt manipulera ett elektroniskt dokument och hävda att det är originalet. Detta gör integritetsaspekten ännu viktigare när du använder elektroniska signaturer.

Dokumentintegritet innebär att du vid en tvist kan bevisa att:

 • ingen har ändrat originaldokumentet
 • dokumentet du presenterar inte är en förfalskning

För att säkerställa integriteten, så snart ett dokument signeras elektroniskt, förseglar Scrive det med en digital signatur i samarbete med vår leverantör Guardtime. Guardtime använder en metod som kallas Keyless Signature Infrastructure (KSI), som använder blockchain-teknik. När ett dokument har förseglats med KSI kan du verifiera dess integritet omedelbart, ett år senare, till och med decennier senare.

Säkerhet

“Scrive har valt KSI framför PKI (Public Key Infrastructure), vilket är den vanligaste metoden.

PKI bygger på modellen av att en betrodd part utfärdar certifikat och nycklar till parter som vill skydda integriteten i sina dokument.

De utfärdade nycklarna och certifikaten används för att försegla dokument. Dessa nycklar och certifikat kan spåras tillbaka till den betrodda parten, och tillförlitligheten tilldelas den parten. Detta är ett välkänt och relativt enkelt sätt att försegla dokument.

En anmärkningsvärd nackdel med PKI är att förseglingen blir mer sårbar för förfalskning med tiden, eftersom möjligheten ökar att någon kan matematiskt bryta förseglingen. Som en analogi skulle en tjuv som försöker bryta sig in i någons bankkonto med sitt bankomatkort ha en ökad chans att lyckas om bankomaten inte begränsar till tre försök att gissa den fyrsiffriga PIN-koden.

KSI är inte baserat på certifikat och nycklar, utan är nyckelfria, och förlitar sig inte på en tredje part. Till skillnad från PKI blir KSI starkare med tiden eftersom KSI är baserat på blockchain-teknik. Med KSI genereras ett unikt fingeravtryck för varje dokument och publiceras sedan på ett sätt som låter dig verifiera ditt dokument och säkerställa:

 • Att det inte har ändrats på något sätt
 • Att det skapades samma datum och vid den exakta tidpunkt som anges på dokumentet

Besök Trust Center för en djupare inblick i hur Scrive säkrar dokumentintegritet.

KOM IGÅNG MED E-SIGNERING!

Testa själv hur Scrive kan hjälpa dig

Vill du lära dig mer om elektroniska signaturer och Scrive?
Registrera dig för en gratis provperiod idag.

Vad är en digital signatur?

En digital signatur är en metod för att säkerställa integriteten hos digitala dokument. Det är som ett fingeravtryck som är unikt för det dokumentet. Precis som med våra egna mänskliga fingeravtryck är det omöjligt för något annat dokument att ha samma digitala signatur.

När ett dokument förseglas med en digital signatur kan du använda denna försegling som bevis på att: (1) ingen har ändrat originaldokumentet, och (2) det dokument du presenterar inte är en förfalskning.

En digital signatur är inte:

 • en metod för att kryptera dokument
 • en metod för att säkert arkivera dina dokument

Skillanderna i korthet

En elektronisk signatur är ett bevis på samtycke från signerande part medans en digital signatur är bevis på att själva dokumentet är äkta. De fungerar parallellt, och båda behövs för att göra ett digitalt avtal verifierbart och rättsligt verkställbart.

Elektronisk signatur
Digital signatur

Är som att skriva ditt namn på ett pappersavtal

Är som att applicera en inpräntad försegling på ett pappersdokument

Skapas av en person när de klickar på en knapp eller skriver sin signatur

Skapas av programvara

Kopplar ihop personen till dokumentet

Identifierar dokumentet på ett unikt sätt

Anger undertecknande parts avsikt att ingå ett bindande avtal

Verifierar att dokumentet inte har ändrats eller förfalskats

Måste innehålla bevis på avsikt, identitet och integritet

Är metoden för att säkerställa integritet

Elektronisk signatur

Är som att skriva ditt namn på ett pappersavtal

Skapas av en person när de klickar på en knapp eller skriver sin signatur

Kopplar ihop personen till dokumentet

Anger undertecknande parts avsikt att ingå ett bindande avtal

Måste innehålla bevis på avsikt, identitet och integritet

Digital signatur

Är som att applicera en inpräntad försegling på ett pappersdokument

Skapas av programvara

Identifierar dokumentet på ett unikt sätt

Verifierar att dokumentet inte har ändrats eller förfalskats

Är metoden för att säkerställa integritet

Scrives erbjudande

Scrive erbjuder elektroniska signaturer som signeringsparten skapar när de klickar på en knapp eller drar sin signatur för att godkänna innehållet i ett avtal som presenteras i ett digitalt format.

Vår plattform för e-signering samlar alla bevis som krävs för ett juridiskt bindande avtal: avsikt, identitet och integritet. Detta bevis sparas med det signerade dokumentet, och det slutliga paketet förseglas med en digital signatur, metoden för att säkerställa integriteten.

KOM IGÅNG MED E-SIGNERING!

Testa själv hur Scrive kan hjälpa dig

Vill du lära dig mer om elektroniska signaturer och Scrive?
Registrera dig för en gratis provperiod idag.