Introduktion till eIDAS

Standardisering av digital identitet och elektroniska signaturer (med mera) inom EU

eIDAS och den digitala inre marknaden

Utvecklingen av en digital inre marknad (DSM) för EU:s medlemsstater är en av Europeiska kommissionens 10 prioriteringar för tidsperioden 2015–2019. I korthet handlar det om att: ”Riva ner barriärer för att frigöra onlinemöjligheter.” (1) Förordningen eIDAS (elektronisk identifiering, autentisering och betrodda tjänster) är ett viktigt stöd för detta initiativ genom att den tillhandahåller ett tydligt regelverk för formaliseringen av ett brett spektrum av digitala transaktioner.

eIDAS är en specifik EU-förordning rörande elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner som gäller som lag inom hela EU.

Betrodda tjänster omfattar elektroniska signaturer, elektroniska sigill, tidsstämplar, elektroniska leveranstjänster och webbplatsautentisering och, tillsammans med eID, är dessa faktorer grundläggande för att etablera rättssäkerhet, tillit och säkerhet vid elektroniska transaktioner. (2)

eIDAS-förordningen

eIDAS-förordningen, som började gälla år 2016, upphäver och ersätter direktivet för elektroniska signaturer 1999/93/EG. eIDAS åtgärdar bristerna i direktivet från 1999 och utvidgar dess omfattning på ett antal viktiga sätt.

Målet med eIDAS är att stödja DSM genom att underlätta det smidiga handelsflödet inom EU genom öppenhet, säkerhet, teknisk neutralitet, samarbete och interoperabilitet. eIDAS eftersträvar dessa värderingar genom att:

  • Standardisera användningen av elektronisk identifiering (eID).
  • Definiera en ny kategori av “elektroniska betrodda tjänster” (ETS).
  • Klargöra och garantera elektroniska signaturers rättsliga giltighet.
  • Skapa en europeisk inre marknad inom EU för elektroniska betrodda tjänster:

Dessa standarder gäller över gränser liksom inom enskilda medlemsländer.

Elektronisk identifiering (eID)

eID är en elektronisk metod som ”kan garantera den entydiga identifieringen av en person”. eIDAS garanterar att personer och företag kan använda en form av eID som har utfärdats i deras egen medlemsstat för att tillgå samhällsservice i andra medlemsstater. Men konsekvenserna för privathandel sträcker sig mycket längre. Genom att tillhandahålla ett regelverk för eID inom hela EU, uppmuntrar eIDAS utvecklingen av nya eID-erbjudanden och underlättar deras genomförande inom både de allmänna och privata sektorerna.

eIDAS på elektroniska signaturer

eIDAS-förordningen definierar tre nivåer av elektronisk signatur: (Grundläggande) elektronisk signatur, avancerad elektronisk signatur och kvalificerad elektronisk signatur.

Att förstå dessa nivåer kan vara till hjälp för att välja en e-signaturlösning som bäst passar er organisations behov.

Scrives lösning efterlever och överträffar stort eIDAS krav för en grundläggande elektronisk signatur. Scrive uppfyller också alla eIDAS fyra krav för en avancerad elektronisk signatur och, genom samarbete med tredjepartsleverantörer, kan vi även tillhandahålla en kvalificerad elektronisk signatur inom vissa jurisdiktioner.

Elektronisk identfiering (eID) och den digitala inre marknaden

Förordningen om eIDAS (elektronisk identifiering, autentisering och betrodda tjänster) stöder Europeiska kommissionens initiativ för en digital inre marknad (DSM) genom att underlätta det smidiga handelsflödet inom EU genom harmonisering av lag, öppenhet, säkerhet, teknisk neutralitet, samarbete och interoperabilitet.

Läs mer