Vad är eIDAS?

Lär dig mer om eIDAS och standardiseringen av digitala identiteter och elektroniska signaturer (med mera) inom EU. Elektronisk identifiering (eID) och eIDAS på elektroniska signaturer.

  • eIDAS och den digitala inre marknaden
  • eIDAS-förordningen
  • Elektronisk identifiering (eID)
  • eIDAS på elektroniska signaturer

eIDAS och den digitala inre marknaden

Utvecklingen av en digital inre marknad (DSM) för EU:s medlemsstater var en av Europeiska kommissionens 10 prioriteringar för tidsperioden 2015–2019. I korthet handlar det om att: ”Riva ner barriärer för att frigöra onlinemöjligheter”.

(1) Förordningen eIDAS (elektronisk identifiering, autentisering och betrodda tjänster) är ett viktigt stöd för detta initiativ genom att den tillhandahåller ett tydligt regelverk för digitala transaktioner.

eIDAS är en specifik EU-förordning rörande elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner som gäller som lag inom hela EU.

Betrodda tjänster omfattar elektroniska signaturer, elektroniska sigill, tidsstämplar, elektroniska leveranstjänster och webbplatsautentisering. Tillsammans med eID, är dessa faktorer grundläggande för att etablera rättssäkerhet, tillit och säkerhet vid elektroniska transaktioner. (2)

eIDAS-förordningen

eIDAS-förordningen, som började gälla år 2016, upphäver och ersätter direktivet för elektroniska signaturer 1999/93/EG. eIDAS åtgärdar bristerna i direktivet från 1999 och utvidgar dess omfattning på ett antal viktiga sätt.

Målet med eIDAS är att stödja DSM genom att underlätta ett smidigt handelsflödet inom EU genom öppenhet, säkerhet, teknisk neutralitet, samarbete och interoperabilitet. eIDAS eftersträvar dessa värderingar genom att:

  • Standardisera användningen av elektronisk identifiering (eID).
  • Definiera en ny kategori av “elektroniska betrodda tjänster” (ETS).
  • Klargöra och garantera elektroniska signaturers rättsliga giltighet.
  • Skapa en europeisk inre marknad inom EU för elektroniska betrodda tjänster.

Dessa standarder gäller över gränser liksom inom enskilda medlemsländer.

Elektronisk identifiering (eID)

eID är en elektronisk metod som kan garantera den entydiga identifieringen av en person. eIDAS garanterar att personer och företag kan använda en form av eID som har utfärdats i deras egen medlemsstat för att tillgå samhällsservice i andra medlemsstater. Men konsekvenserna för privathandel sträcker sig mycket längre. Genom att tillhandahålla ett regelverk för eID inom hela EU, uppmuntrar eIDAS utvecklingen av nya eID-erbjudanden och underlättar deras genomförande inom både de allmänna och privata sektorerna.

eIDAS på elektroniska signaturer

Vad är eIDAS? eIDAS-förordningen definierar tre nivåer av elektronisk signatur: elektronisk signatur (grundläggande) , avancerad elektronisk signatur och kvalificerad elektronisk signatur.

Att förstå dessa nivåer kan vara till hjälp för att välja en e-signaturlösning som passar er organisations behov.

Scrives lösning efterlever och överträffar eIDAS krav för en grundläggande elektronisk signatur. Scrive uppfyller också alla eIDAS fyra krav för en avancerad elektronisk signatur och genom samarbete med tredjepartsleverantörer, kan vi även tillhandahålla en kvalificerad elektronisk signatur inom vissa jurisdiktioner. Kontakta oss om du vill veta mer om detta!

Elektronisk identfiering (eID) och den digitala inre marknaden

Förordningen om eIDAS (elektronisk identifiering, autentisering och betrodda tjänster) stöder Europeiska kommissionens initiativ för en digital inre marknad (DSM) genom att underlätta det smidiga handelsflödet inom EU genom harmonisering av lag, öppenhet, säkerhet, teknisk neutralitet, samarbete och interoperabilitet.

Läs mer

Er partner för digital identifiering

Scrive är er långsiktiga samarbetspartner för att navigera genom det snabbt föränderliga landskapet av regelverk, ny digital identifieringsteknik och e-legitimation. Läs mer om Scrive eID Hub.

Expertsupport
Expertsupport

Ta hjälp av vårt snabbagerande integrationsteam med lång erfarenhet och stor kunskap

Regelefterlevnad
Regelefterlevnad

Uppfyller eIDAS-reglerna (electronic IDentification, Authentication and Trust Services)

Säkerhet
Säkerhet

Robusta skyddsåtgärder skyddar er i varje transaktion och ser till att endast rätt personer får tillgång

KOM IGÅNG MED E-SIGNERING!

Testa själv hur Scrive kan hjälpa er

Kom igång själv och testa Scrive eller kontakta oss så hjälper vi dig.